Ο κάθε Πελάτης δύναται να ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία μας (η οποία όπως προελέχθη λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη μεταξύ μας συμβατική σχέση) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. H διαγραφή δεν μπορεί να αφορά τα απαραίτητα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα για σκοπούς συμμόρφωσης με την φορολογική και λοιπή νομοθεσία.

Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και συγκεκριμένα στις αγορές προϊόντων που έχει κάνει ενεργοποιώντας το σχετικό Προφίλ. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ικανοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Ο κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να διορθωθούν τυχόν ανακρίβιες στα δεοδομένα που τους αφορά (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, μπορεί να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει την μεταφορά των δεδομένων του σε άλλο πάροχο στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και δεν συγκρούεται με την πολιτική προστασίας των εμπορικών μυστικών και επιχειρηματικού απορρήτου της εταιρείας.

Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων του για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα κάθε Πελάτη αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα μας είναι ενεργός. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της και ιδίως τη φορολογική και λοιπή εμπορική νομοθεσία (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Για τυχόν παράπονά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, καθώς και με καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.